Наукове товариство

Наукове товариство “Пошук” – Розвиток інтелектуальної еліти

Опис моделі Наукового товариства учнів Малої академії наук України

Модернізація національної освіти в Україні визначила необхідність розвитку інтелектуального, творчого, духовного потенціалу українського народу, вихід вітчизняної науки й культури на світовий рівень. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема формування української національної розумової еліти.

Кременчуцький ліцей №11 «Гарант» – навчальний заклад, пріоритетними завданнями якого є пошук і цілеспрямований відбір обдарованих дітей, створення освітнього поля та максимально комфортних умов для інтелектуального, творчого, духовного зростання кожної особистості. Із цією метою в навчальному закладі діє авторська Програма роботи з обдарованою молоддю на 202–2025 роки, розроблена на виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю і спрямована на створення сприятливих умов для виховання української національної розумової еліти з урахуванням потреб ХХІ століття.

Навчальний заклад, щоб здійснити свою суспільну місію, повинен утверджуватися як «лідерська організація» і задавати вектор суспільного розвитку «від учня-лідера– до суспільства-лідера», здійснюючи підготовку молодого покоління до майбутнього шляхом формування в нього лідерської компетентності.

На думку Кременчуцького ліцею №11 «Гарант», одним із напрямків формування лідерської компетентності є створення та діяльність в навчальному закладі наукового товариства учнів.

У 2001 році рішенням Ради ліцею була схвалена ідея створення НТУ «Пошук» – добровільного творчого об’єднання учнів, які прагнуть удосконалювати свої знання в певній галузі науки, мистецтва, техніки і виробництва, розвивати свій інтелект, лідерські якості, набувати навичок науково-пошукової та дослідницької діяльності під керівництвом науковців, педагогів, інженерів та інших спеціалістів.

Наукове товариство має на меті:

 1. Формування єдиного ліцейного наукового товариства зі своїми традиціями.
 2. Виявлення інтересів та нахилів учнів до дослідницької діяльності, створення оптимальних умов для реалізації їхнього творчого потенціалу.
 3. Формування лідерської компетентності ліцеїстів.
 4. Професійна орієнтація учнів.
 5. Поглиблена підготовка членів товариства до самостійної пошукової роботи.
 6. Створення умов для залучення до колективної науково-дослідницької діяльності учнів різних вікових категорій для їх спільної роботи з професійними дослідниками.
 7. Проведення досліджень, які мають практичне значення.
 8. Розробка та реалізація дослідницьких проектів, що ґрунтуються на вивченні проблем як свого регіону так і України в цілому та вибудовують стратегію щодо їх вирішення.
 9. Пропаганда досягнень науки й техніки.

Наукове товариство має таку організаційну структуру:

Організаційна структура НТУ
Організаційна структура НТУ

Верховним органом товариства є загальні академічні збори (конференція) дійсних членів товариства, які проводяться не рідше одного разу на рік. Збори заслуховують і затверджують звіт президента товариства або його заступника. Очолює наукове товариство президент, якого обирають на щорічній конференції з кількості учнів, координує роботу товариства заступник директора з наукової роботи. На конференції обирають і раду товариства, яка на чолі з президентом планує, координує та здійснює контроль діяльності наукового товариства «Пошук». Для керування поточною роботою рада збирається раз на місяць.

Відповідно до авторської моделі підготовки компетентного випускника Кременчуцького ліцею №11 «Гарант» організація навчально-виховного процесу в науковому товаристві «Пошук» здійснюється в рамках трьох структурних відділів.

Фундаментальний відділ – початковий (учні 1–4 класів). Головним завданням роботи відділу є виявлення інтересів та нахилів учнів до дослідницької діяльності, створення оптимальних умов для реалізації творчого потенціалу кожної дитини.

Профорієнтаційний відділ – учні 5–7 класів. Робота відділу орієнтована на професійну орієнтацію учнів, поглиблену підготовку членів товариства до самостійної пошукової роботи, створення умов для залучення до колективної науково-дослідницької діяльності учнів різних вікових категорій для їх спільної роботи з професійними дослідниками.

Науково-дослідний відділ (8–11 класи) – зорієнтований на індивідуальну дослідницьку роботу членів товариства (написання науково-дослідницьких робіт та їх захист на конкурсах різного рівня).

Добір змісту й організація роботи наукового товариства «Пошук» здійснюється на основі застосування і поєднання основних принципів, що наводяться нижче.

Зокрема:

 • принцип фуркації (розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами, потребами, здібностями і нахилами).
 • Принцип варіативності й альтернативності ( освітніх програм, технологій навчання і навчально-методичного забезпечення);
 • Принцип наступності та неперервності (початкова школа, 5–7, 8–9 допрофільні класи, ліцейні 10–11 );
 • Принцип гнучкості (змісту і форм організації роботи з обдарованими);
 • Принцип діагностико-прогностичної реалізованості (виявлення здібностей учнів з метою визначення царини їх обдарованості).

Планування роботи здійснюється за чотирма напрямами:

Організаційний напрям роботи передбачає питання організації роботи всіх структур наукового товариства учнів;

Науково-дослідницький напрям роботи передбачає виконання учнями завдань експериментального та дослідницького характеру за самостійно обраною темою;

Напрям розвитку креативних можливостей учнів передбачає участь дітей у інтелектуальних та творчих конкурсах різного рівня, захист проектів (колективних, індивідуальних);

Навчально-методичний напрям роботи передбачає формування в дітей дослідницької мотивації, інтересу, пробудження в них радості творчості, підвищення їх інтелектуального рівня та розвиток комунікативних навичок через навчальні семінари, тренінги, години спілкування з психолого.                       

Важливою складовою діяльності НТУ «Пошук»є співпраця з навчальними закладами, громадськими організаціями, державними установами. Так наукове товариство учнів Кременчуцького ліцею №11 співпрацює з:

 1. Інститутом Конфуція при Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна (у 2013 році учениця ліцею посіла ІІІ місце у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України на секції китайська мова).
 2. Кременчуцьким міським відділом юстиції (консультування учнів, які пишуть науково-дослідницькі роботи з правознавства, організація десятикласникам профільної (юридичної) практики, участь ліцеїстів у конкурсах на кращого знавця норм конституційного права, адресна допомога юним науковцям ліцею ( у 2009 році учениця ліцею, член наукового товариства «Пошук», член Малої академії наук України Круглова Анна перемогла в конкурсі на кращого знавця норм конституційного права.
 3. Кременчуцьким національним університетом ім. М.Остроградського (учні ліцею є учасниками Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»)
 4. Національним університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (учні ліцею є учасниками Науково-практичної учнівській конференції «Філологія очима учнів»).
 5. Полтавським національним педагогічним університетом ім. В.Г.Короленка;
 6. Міським водоканалом (збір матеріалів для досліджень);

Ефективність роботи наукового товариства «Пошук» засвідчують показники призових мicць на олiмпiадах та конкурсах-захистах науково-дослiдницьких робiт. Так на районних олімпіадах за 8 років існування наукового товариства «Пошук» учнi посiли 160 призових місць, на обласних – 50 мicць, всеукраїнських–4.

На обласному конкурсi-захистi науково-дослiдницьких робiт 277 призерів на обласному етапі конкурсу, із яких 64 перші, 18 призерів та 31 лауреат на загальнонаціональному. Із 2017 по 2020 команда ліцею №11 посідає перше місце серед шкіл міста за результатами участі в обласному етапі.

Члени наукового товариства – постійні учасники Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.. Петра Яцика. На рахунку ліцеїстів 4 перемоги в обласному етапі конкурсу.

Діти залюбки беруть участь в інтерактивних конкурсах.

Бажання учнів знати мови, вивчати закономірності економічного, правового, культурного розвитку інших держав спонукають юних науковців брати участь у програмах шкільних обмінів. Підсумки роботи підбивають юні науковці на щорічному «Святі честі» 15 травня в день народження ліцею.

Наукове товариство працює плідно не лише протягом року. У червні діє профільний табір для обдарованих дітей «Юний науковець». Протягом трьох тижнів вибудовується стратегічне бачення життя товариства в наступному навчальному році. Психологічні тренінги, інтелектуальні ігри, пізнавальні екскурсії, секційні заняття допомагають учням визначитися з темою роботи, спланувати свою діяльність на канікулах та протягом наступного року, ще раз переконують, що в житті важливо бути лідером, жити під девізом «від лідера учня – до держави лідера».

Прокрутити вгору