Рада ліцею

Вступ

Отже, піклувальна рада закладів освіти – це консультативно-колегіальний орган, який створюється за рішенням засновника та сприяє вирішенню перспективних завдань їх розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення їх діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладів освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами 1 2.

Піклувальна рада ліцею № 11 “Гарант” є одним із засобів залучення батьків, випускників, партнерів та інших зацікавлених осіб до управління освітнім процесом, підвищення якості освітніх послуг та розвитку освітнього середовища.

Цілі та місія

Піклувальна рада ліцею № 11 “Гарант” має наступні цілі:

 • підтримувати та розвивати місію, візію, цінності та стратегію ліцею;
 • сприяти формуванню позитивного іміджу ліцею в суспільстві та зміцненню його репутації;
 • забезпечувати захист прав та інтересів здобувачів освіти, педагогічних працівників та батьків;
 • здійснювати громадський контроль за дотриманням стандартів освіти, законодавства та етичних норм;
 • аналізувати та оцінювати діяльність ліцею та його керівника;
 • вносити пропозиції щодо покращення матеріально-технічної бази, оснащення, інновацій, безпеки та інших аспектів роботи ліцею;
 • залучати додаткові джерела фінансування, спонсорської та благодійної допомоги;
 • сприяти професійному розвитку педагогічних працівників та здобувачів освіти;
 • підтримувати зв’язок з випускниками, партнерами, громадськими організаціями та іншими стейкхолдерами ліцею.

Місія піклувальної ради ліцею № 11 “Гарант” полягає в тому, щоб бути дієвим механізмом громадського самоврядування та державно-громадського управління у сфері освіти, який сприяє реалізації права на якісну освіту, розвитку особистості та громадянської активності.

Склад піклувальної ради

Склад піклувальної ради ліцею № 11 “Гарант” визначається засновником за поданням керівника ліцею та з урахуванням пропозицій від представників різних груп зацікавлених осіб. 

На даний момент склад піклувальної ради ліцею № 11 “Гарант” наступний:

 • Голова піклувальної ради – Ющенко Олександр Петрович, депутат Кременчуцької міської ради;
 • Заступник голови піклувальної ради – Мусієнко Катерина Сергіївна, депутат Кременчуцької міської ради;
 • Секретар піклувальної ради – Черепахіна Євгенія Юріївна, представник громадськості;
 • Члени піклувальної ради:
  • Сохацька Людмила Сергіївна, голова ради ліцею, представник 11-Б класу;
  • Представники від кожного класу, обрані на загальних зборах батьків.

Комунікація

Піклувальна рада ліцею № 11 “Гарант” підтримує постійну комунікацію з усіма учасниками освітнього процесу: здобувачами освіти, педагогічними працівниками, батьками, засновником, партнерами та іншими зацікавленими особами. Для цього використовуються різні канали та форми зв’язку, такі як:

 • Офіційний сайт ліцею, де публікуються новини, інформація про діяльність піклувальної ради, протоколи її засідань, звіти, анкети, опитування тощо;
 • Соціальні мережі, де створені групи для спілкування та обміну думками між членами піклувальної ради, батьками, учнями та вчителями;
 • Електронна пошта, де надсилаються офіційні листи, запрошення, повідомлення, розсилки тощо;
 • Телефонні дзвінки, де вирішуються оперативні питання, консультуються, надаються рекомендації, узгоджуються деталі тощо;
 • Особисті зустрічі, де проводяться засідання піклувальної ради, консультації, семінари, тренінги, круглі столи, презентації, відкриті уроки, свята, екскурсії тощо.

Планування засідань

Піклувальна рада ліцею № 11 “Гарант” проводить свої засідання не рідше одного разу на півріччя. Засідання піклувальної ради скликається головою або за його відсутності – заступником голови. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення піклувальної ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів. Рішення піклувальної ради оформлюються протоколами, які підписуються головою та секретарем піклувальної ради та зберігаються в архіві ліцею.

Планування засідань піклувальної ради здійснюється з урахуванням потреб та інтересів учасників освітнього процесу, актуальних проблем та завдань ліцею, а також можливостей залучення експертів, консультантів, спікерів тощо. Планування засідань піклувальної ради включає такі етапи:

 • Визначення теми, мети, завдань, очікуваних результатів та учасників засідання;
 • Розробка порядку денного, програми, сценарію, матеріалів та інструментів засідання;
 • Інформування та запрошення учасників засідання, забезпечення їх підготовки та мотивації;
 • Організація та проведення засідання, модерація, фасилітація, аналіз, оцінка, рефлексія, узгодження та прийняття рішень;
 • Оформлення та розсилка протоколу, звіту, рекомендацій, плану дій тощо;
 • Моніторинг та контроль за виконанням рішень, зворотний зв’язок, корекція, підтримка тощо.

Професійний розвиток

Піклувальна рада ліцею № 11 “Гарант” сприяє професійному розвитку педагогічних працівників та здобувачів освіти. Для цього вона здійснює такі заходи:

 • Аналізує потреби та інтереси педагогічних працівників та здобувачів освіти в професійному розвитку, враховуючи їх індивідуальні особливості, здібності, досягнення, плани та очікування;
 • Вносить пропозиції щодо формування плану професійного розвитку педагогічних працівників та здобувачів освіти, визначаючи пріоритетні напрями, цілі, завдання, критерії, показники, ресурси, терміни тощо;
 • Забезпечує доступність та якість професійного розвитку педагогічних працівників та здобувачів освіти, використовуючи різноманітні форми, методи, технології, засоби, джерела тощо;
 • Сприяє обміну досвідом, знаннями, ідеями, практиками, інноваціями між педагогічними працівниками та здобувачами освіти, а також з іншими закладами освіти, науковими установами, громадськими організаціями, підприємствами тощо;
 • Стимулює та відзначає досягнення педагогічних працівників та здобувачів освіти в професійному розвитку, надаючи їм відповідні сертифікати, грамоти, нагороди, гранти, стипендії тощо.

І насамкінець

Піклувальна рада ліцею № 11 “Гарант” є важливим елементом державно-громадського управління у сфері освіти, який сприяє підвищенню якості освітніх послуг, розвитку освітнього середовища, залученню ресурсів та партнерів, формуванню громадянської активності та відповідальності. Піклувальна рада ліцею № 11 “Гарант” виконує свої функції на основі принципів добровільності, демократизму, відкритості, діалогу, співпраці, партнерства, професіоналізму та результативності. Піклувальна рада ліцею № 11 “Гарант” прагне до постійного вдосконалення своєї діяльності, враховуючи потреби та інтереси учасників освітнього процесу, сучасні тенденції та виклики в освіті, а також міжнародні стандарти та практики.

Прокрутити вгору