Статут ліцею

Статут

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статут ліцею “Гарант” – це документ, який визначає правовий статус, цілі, завдання, організацію та умови навчання в Кременчуцькому ліцеї № 11 “Гарант” Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (надалі – Ліцей). Ліцей є закладом загальної середньої освіти і є правонаступником прав та обов’язків Кременчуцького ліцею № 11 “Гарант” Кременчуцької міської ради Полтавської області, створеного рішенням ХХХІІІ сесії VII скликання Кременчуцької міської ради від 12 грудня 2018 року, та знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Кременчука та Потоківського старостинського округу (далі – комунальна власність).

1.2. Засновником Ліцею є територіальна громада міста Кременчука та Потоківського старостинського округу (далі – територіальна громада) в особі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Органом управління закладом освіти (Уповноваженим органом засновника з питань освіти) є Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Статут затверджується Засновником – Кременчуцькою міською радою Кременчуцького району   Полтавської області (далі – Кременчуцька міська рада).

1.3. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Бюджетним кодексом України, Кодексом законів про працю, Законами України, зокрема «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», постановами Верховної Ради України, Актами Президента та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів освіти, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України (далі – МОНУ), загальнообов’язковими актами інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Кременчуцької міської ради Кременчуцького району   Полтавської області, розпорядженнями Кременчуцького міського голови, розпорядчими документами Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА, наказами та розпорядженнями Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району   Полтавської області, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом. 

1.4. За правовим статусом суб’єкту господарювання Ліцей є юридичною особою публічного права комунальної форми власності та є неприбутковим закладом освіти. 

За класифікацією організаційно-правових форм господарювання є комунальним закладом, який здійснює діяльність у сфері освіти – початкова, базова середня освіта та профільна освіта.

1.5.    Найменування юридичної особи: 

 • повне найменування українською мовою: КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 11 «ГАРАНТ» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
 • скорочене найменування українською мовою: Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант». 

1.6. Юридична адреса Ліцею: вул. Старшого лейтенанта Кагала, буд. 53, м. Кременчук, Україна, 39600 

1.7.  Ліцей є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням та інші реквізити, може мати рахунки в органах казначейства та банківських установах. 

1.8. Заклад проводить освітню діяльність на трьох рівнях освіти: 

 • перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти –  початкова освіта, яка здобувається протягом чотирьох років (1-4 класи),
 • другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти – базова середня освіта, яка здобувається протягом п’яти років (5-9 класи),
 • третій рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом профільної середньої освіти – профільна освіта, яка  здобувається протягом трьох років (10-11(12) класи).

1.9. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, а також всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. 

1.10. Головними завданнями Ліцею є:

1.10.1. створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, які визначені Законом України «Про освіту»; 

1.10.2. підвищення якості освітніх послуг;

1.10.3. забезпечення базової загальноосвітньої підготовки, що включає розвиток дитини як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей, забезпечення її самовизначення, саморозвитку, самореалізації з подальшим навчанням у вищому закладі освіти;

1.10.4. формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної свідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; розвиток природних позитивних нахилів, здібностей й обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;

1.10.5. створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

1.10.6. створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство, формування наукового світогляду;

1.10.7. виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

1.10.8. виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй, громадян, відданих Україні – відкритих світу;

1.10.9. виховання свідомого ставлення до здоров’я як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

1.10.10. оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

1.10.11. підтримка обдарованих та здібних дітей;

1.10.12. застосування сучасних методик моделювання освітнього середовища, яке забезпечує широкий спектр можливостей для ефективного особистісного саморозвитку кожного учня, сприяє створенню атмосфери творчості та емоційного комфорту;

1.10.13. становлення сучасної моделі управління інноваційним розвитком закладу освіти, формування нової організаційної культури;

1.10.14. запровадження системи індивідуальної педагогічної підтримки, технологій розвитку емоційного інтелекту та глобально орієнтованого змісту і характеру освіти;

1.10.15. запровадження моніторингу якості роботи закладу на основі щорічного комплексного аналізу всіма учасниками освітнього процесу, ширшого діапазону індикаторів (показників) його функціонування та динаміки розвитку;

1.10.16. участь у міжнародних програмах та проектах, організованих міжнародними фондами, радами тощо.

1.11. Ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.12. Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

1.12.1. безпечні умови освітньої діяльності;

1.12.2. дотримання державних стандартів освіти;

1.12.3. дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

1.12.4. дотримання фінансової дисципліни.

1.13. Діяльність Ліцею базується на принципах гуманізму, демократизму, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного, естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації.

1.14. Мовою освітнього процесу в Ліцею є державна мова.

1.15. Ліцей зберігає за собою право, з урахуванням освітніх запитів, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази обирати профілі навчання учнів, передбачені чинним законодавством.

1.16. Ліцей приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів за погодженням з органом управління закладу освіти.

1.17. Ліцей має право:

1.17.1. проходити в установленому порядку інституційний аудит як захід державного нагляду(контролю);

1.17.2. визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із власником (засновником) та Департаментом освіти  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району   Полтавської області;

1.17.3. визначати на кожен навчальний рік варіативну частину робочого навчального плану;

1.17.4. формувати контингент учнів;

1.17.5. в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

1.17.6. спільно з вищими закладами освіти, науково-дослідними установами та центрами проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

1.17.7. направляти педагогічних працівників на курси та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

1.17.8. використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу.

1.18. У Ліцеї створюються та функціонують:

1.18.1. педагогічна рада;

1.18.2. рада Ліцею;

1.18.3. психологічна служба;

1.18.4. соціально-педагогічна служба;

1.18.5. медична служба;

1.18.6. методична служба;

1.18.7. рада з профілактики правопорушень;

1.18.8. методичні об’єднання, кафедри; 

1.18.9. групи:  творчі;  динамічні. 

1.19. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення засновника у закладі освіти функціонують групи подовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

Режим роботи групи подовженого дня визначається наказом директора. 

1.20. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови забезпечуються засновником і здійснюються медичним персоналом закладу.

1.21. Взаємовідносини Ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.22. Ліцею забезпечує на своєму веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів: 

 • статут Ліцею; 
 • ліцензія на провадження освітньої діяльності; 
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм; 
 • структура та органи управління Ліцею; 
 • кадровий склад Ліцею згідно з ліцензійними умовами; 
 • освітні програми, що реалізуються в Ліцеї, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою; 
 • територія обслуговування, закріплена за Ліцеєм його засновником; 
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у Ліцеї; 
 • мова освітнього процесу; 
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення); 
 • матеріально-технічне забезпечення Ліцею; 
 • результати моніторингу якості освіти; 
 • річний звіт про діяльність Ліцею; 
 • правила прийому до Ліцею; 
 • умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами; 
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати; 
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням керівника Ліцею або на вимогу законодавства. 

1.23. Ліцей оприлюднює на своєму веб-сайті інформацію про кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1 Освітній процес у Ліцеї організовується відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства, освітньої програми (освітніх програм) Ліцею та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами. 

2.2. Ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів, затверджених педагогічною радою.

2.3. Освітній процес в Ліцеї здійснюється відповідно до програм, розроблених на основі Державних стандартів освіти відповідних рівнів. Ліцей розробляє освітні програми, які схвалюються педагогічною радою та затверджуються директором.

2.4. На основі визначеного в освітній програмі закладу освіти навчального плану педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний план (один або декілька), в якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік).

2.5. Режим роботи Ліцею визначається на основі відповідних нормативно-правових актів. На час епідемій може встановлюватися особливий режим роботи Ліцею за рішенням органів місцевого самоврядування.

2.6. Індивідуалізація і диференціація навчання в Ліцеї забезпечується шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини. Варіативна частина робочого навчального плану складається відповідно до профілю навчання та з урахуванням інтересів і побажань учнів та їх батьків.

2.7. Ліцей працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН України і забезпечують виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей. Заклад освіти може використовувати типові або інші освітні програми, які розробляються та затверджуються відповідно до діючого законодавства.

2.8. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Ліцею самостійно добирають програми, підручники, науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби для здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.9. Ліцей здійснює освітній процес за основними формами здобуття освіти: інституційної та   індивідуальної.

2.10. До закладу освіти для здобуття початкової, базової середньої освіти та профільної освіти зараховуються учні у порядку, визначеному законодавством.

2.11. Директор Ліцею зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до Ліцею, статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

Після зарахування дітей до закладу освіти їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного законодавчими документами та обраного учнями профілю навчання.

2.12. Утворення інклюзивного чи спеціального класу та зарахування до нього дитини з особливими освітніми потребами здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, та висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами, що додається до заяви. 

2.13. Наповнюваність класів, груп, їх поділ для вивчення профільних та інших предметів визначаються МОН України на підставі нормативів для здобуття загальної середньої освіти та санітарно-гігієнічних умов для здійснення освітнього процесу. За рахунок додаткових асигнувань, коштів місцевого бюджету рішенням ради Ліцею може встановлюватись менша наповнюваність класів і груп.

2.14. Освітній процес у закладі загальної середньої освіти  розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

2.15. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

2.16. Безперервна навчальна діяльність учнів у Ліцеї не може перевищувати:

35 хвилин (для 1 року навчання), 

40 хвилин (для 2-4 років навчання), 

45 хвилин (5-12 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.

У розкладі уроків 5–11(12х) класів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмету інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану.

Тривалість канікул у закладі освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

2.17. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог. Тижневий режим роботи Ліцею фіксується у розкладі навчальних занять, який затверджується директором Ліцею.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Ліцеї проводяться для поглибленої підготовки учнів вивчення спеціальних курсів, курсів за вибором, індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття, відвідування занять у гуртках, клубах, студіях, творчих об’єднаннях, товариствах тощо.

У Ліцеї можуть проводитись: 

 • підготовка учнів за індивідуальними навчальними планами;
 • пошукова та навчально-дослідницька робота;
 • інші заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.18.    Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

2.19. Засновникам та працівникам закладу освіти, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам  забороняється залучати учнів до участі в заходах, організованих не передбаченими законами воєнізованими формуваннями, а також політичними партіями, релігійними організаціями (об’єднаннями), крім випадків, визначених статтею 31 Закону України «Про освіту».

2.20. Залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями, дозволяється виключно за згодою їхніх батьків.

2.21. Забороняється будь-яке примушування учнів до вступу до будь-яких громадських об’єднань, воєнізованих

2.22. Освітній процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

У Ліцеї освітня робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментальною; поряд з традиційними методами і формами використовуються інноваційні технології навчання.

2.23. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.24. У Ліцеї визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів. У документі про освіту (свідоцтві про початкову освіту, свідоцтві про базову середню освіту, свідоцтві про повну загальну середню освіту ) відображаються досягнення учнів у навчанні

2.25. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.26. Порядок переведення і випуск учнів закладу освіти визначається чинним законодавством.

2.27. При проходженні учнями навчальної практики використовуються такі форми роботи: наукові експедиції, краєзнавчі пошуки, робота в архівах, науково-дослідних установах, музеях, на пришкільних ділянках тощо.

Навчальну практику можна проходити і під час навчального року, однак з обов’язковим обліком її проведення у класних журналах.

Рішення про доцільність проведення навчальної практики приймає педагогічна рада закладу.

2.28. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим МОН України. 

2.29. Учні після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти незалежно від форми її здобуття та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують такі документи про освіту:

 • свідоцтво про початкову освіту;
 • свідоцтво про базову середню освіту;
 • свідоцтво про повну загальну середню освіту.

У документах про освіту результати підсумкового оцінювання визначаються за системою оцінювання, визначеною законодавством.

2.30. За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення.

2.31. Рішення про заохочення (відзначення) учня приймає педагогічна рада закладу освіти.

Рішення про заохочення (відзначення) учнів приймаються з дотриманням принципів об’єктивності, справедливості, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.

2.32. Види та форми заохочення і відзначення учнів у закладі освіти визначаються установчими документами закладу освіти та/або положенням про заохочення і відзначення учнів, що затверджується педагогічною радою закладу освіти. До видів заохочення і відзначення учнів, зокрема, може бути віднесено нагородження похвальним листом, грамотою, золотою чи срібною медаллю.

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1.Учасниками освітнього процесу в Ліцеї є:

 • учні (здобувачі освіти);
 • педагогічні працівники;
 • інші працівники закладу освіти;
 • батьки учнів;
 • асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог частини сьомої статті 26 Закону України «Про повну загальну середню освіту» ).

 Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) здійснюється за рішенням керівника закладу освіти. Відповідальність за зміст таких заходів несе керівник закладу освіти.

3.2. Статус учасників освітнього процесу закладу освіти, їхні права й обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну  загальну середню освіту», Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу та рішеннями органів громадського самоврядування, даним Статутом.

3.3. Учні мають гарантоване державою право на:

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
 • отримання додаткових індивідуальних та/або групових консультацій та/або занять з навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, та з яких рівень досягнутих результатів навчання менше середнього рівня результатів навчання учнів відповідного року навчання у відповідному закладі освіти;
 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

3.4. Учні зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • у стосунках «учень-учитель», «учень-учень», «учень-батьки» виявляти повагу і довіру один до одного, визнавати право кожного бути особистістю;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонено чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни, дбати про охайний зовнішній вигляд;
 • самостійно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
 • робити посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримуватися норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надавати достовірну інформацію про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 
 • Учні мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

3.5. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

3.6. Педагогічні працівники мають право на:

 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • подовжену оплачувану відпустку;
 • участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
 • участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;
 • захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

3.7. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування);
 • дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;
 • виконувати обов’язки, визначені Законами України «Про освіту»,   «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Статутом освітнього закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, умовами контракту чи трудового договору та їхніми посадовими обов’язками;
 • забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту»;
 • використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог цього Закону;
 • володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям.

3.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників та інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.9. Педагогічні працівники Ліцею підлягають атестації один раз на п’ять років відповідно до порядку, встановленого МОН України. Підвищення кваліфікації педагогів проводиться у формі курсів, семінарів, шляхом самоосвіти тощо.

3.10. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують вимоги Статуту закладу, Правила внутрішнього трудового розпорядку Ліцею, неналежно виконують посадові обов’язки, умови колективного договору (контракту) можуть бути звільнені з посади відповідно до чинного законодавства.

Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами Ліцею.

3.12. Розподіл педагогічного навантаження працівникам Ліцею визначається згідно з законодавством і затверджується директором. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

3.13. Права і обов’язки інших працівників, технічного, допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку Ліцею, посадових інструкцій, інструкцій з техніки безпеки для працівників тощо.

3.14. Батьки учнів або особи, які їх замінюють, мають право:

 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;
 • подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
 • вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

3.15. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);
 • сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
 • виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

3.16. Ліцей надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України.

3.17. Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
 • брати участь у роботі  учнівських об’єднань за інтересами,  гуртками, секціями (за погодженням з керівником закладу);
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу освіти  (за погодженням з керівником закладу);
 • проводити консультації для педагогічних працівників(за погодженням з керівником закладу);
 • брати участь в організації освітнього процесу (за погодженням з керівником закладу).

3.18. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, Ліцей може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб згідно з чинним законодавством, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.19. Представники громадськості зобов’язані:

 • дотримуватися Статуту Ліцею та законодавства України; 
 • захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;
 • пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

ІV. УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління закладом освіти – Ліцеєм  – в межах повноважень, визначених законами та цим Статутом, здійснюють:

 • засновник – Кременчуцька міська рада; 
 • орган управління закладом освіти – Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та управління професійно-технічної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;
 • директор Ліцею; 
 • педагогічна рада Ліцею; 
 • вищий колегіальний орган громадського самоврядування Ліцею (загальні збори).

4.2 Засновник Ліцею:

 • приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу освіти, затверджує статут (його нову редакцію);
 • затверджує положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та склад конкурсної комісії;
 • фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти;
 • утворює та ліквідує структурні підрозділи у заснованих ним закладах загальної середньої освіти;
 • здійснює контроль за використанням закладом загальної середньої освіти публічних коштів;
 • закріплює майно за Ліцеєм  на праві оперативного управління; 
 • здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю територіальної громади та закріплене за Ліцеєм на праві оперативного управління, надає згоду відповідно до чинного законодавства та встановленого Порядку на його реалізацію, безоплатну передачу, надання в оренду, у безоплатне користування, списання з балансу;
 • затверджує обсяги фінансування Ліцеєм, забезпечує утримання та розвиток його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо; 
 • затверджує міські програми розвитку та підтримки загальної середньої освіти, програм заохочення учнів, педагогічних та інших працівників Ліцею, програм організаційно-масових заходів;
 • у разі реорганізації чи ліквідації Ліцею забезпечує можливість учням продовжити навчання на відповідному рівні освіти; 
 • не має права втручатися в діяльність Ліцею, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами;
 • реалізує інші права, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства.

4.3. Департамент освіти  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району   Полтавської області здійснює управління Ліцеєм в межах своїх повноважень.

4.4. Управління професійно-технічної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району   Полтавської області здійснює управління закладом освіти в межах своїх повноважень, а саме:

 • контролює реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення її якості в закладі освіти; 
 • здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;
 • затверджує за поданням закладу загальної середньої освіти стратегію розвитку такого закладу;
 • затверджує кошторис закладу загальної середньої освіти, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання;
 • забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування; 
 • укладає та розриває строковий трудовий договорів (контракт) з керівником закладу освіти у порядку, визначеним законодавством та цим Статутом; 
 • забезпечує діяльність Ліцею на підставі ліцензії;
 • здійснює навчально-методичне керівництво та контроль за дотриманням установчих документів Ліцею;
 • сприяє проведенню зовнішнього незалежного оцінювання випускників Ліцею;
 • сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності освітнього процесу Ліцею; 
 • контролює організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу відповідно до вимог закону – нормативних документів з даного питання в закладі освіти;
 • контролює організацію освіти осіб з особливими освітніми потребами, створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • контролює прозорість та інформаційну відкритість діяльності закладу освіти, шляхом оприлюднення інформації на загальнодоступних ресурсах;
 • контролює здійснення атестації педагогічних працівників, сприяє сертифікації педагогічних працівників;
 • контролює організацію професійного розвитку, підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти;
 • контролює організацію видачі документів про освіту в закладі загальної середньої освіти; 
 • контролює надання в оренду майна, земельних ділянок закладу освіти, стягування орендної плати та відшкодування комунальних послуг;
 • забезпечує організацію та контроль проведення державної підсумкової атестації в закладі освіти;
 • реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти в межах наданих повноважень. 

4.5 Директор Ліцею здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Ліцею. 

Посаду директора може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до  Закону України «Про повну загальну середню освіту». 

Призначення на посаду та звільнення з посади директора Ліцею здійснюється заступником директора департаменту – начальником управління професійно-технічної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району   Полтавської області у порядку, визначеному законами та установчими документами.

Директор Ліцею безпосередньо підпорядковується заступнику директора департаменту – начальнику управління професійно-технічної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району   Полтавської області. 

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність директора Ліцею визначаються законом, установчими документами Ліцею, посадовою інструкцією та контрактом.

Директор є представником Ліцею у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами Ліцею.

4.6. Додаткові кваліфікаційні вимоги до директора та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та установчими документами Ліцею. 

4.7. Директор призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника Ліцею вперше) на підставі рішення конкурсної комісії. 

4.8. Положення про конкурс на посаду керівника розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

4.9. Одна і та сама особа не може бути керівником більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника Ліцею, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в Ліцеї на іншій посаді.

4.10. Директор Ліцею:

 • виконує Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечує та контролює їх виконання працівниками Ліцею, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;
 • планує та організовує діяльність Ліцею; 
 • розробляє проект кошторису та подає його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;
 • надає щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • організовує фінансово-господарську діяльність Ліцею в межах затвердженого кошторису; 
 • забезпечує організацію здійснення фінансових операцій для реалізації мети, завдань та напрямків діяльності Ліцею та відображення їх в бухгалтерському обліку при автономному веденні фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку;
 • діє від імені закладу без довіреності та представляє Ліцею у відносинах з іншими особами;
 • підписує документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності Ліцею;
 • має право на відкриття рахунків в установах Державної Казначейської служби та установах банків, для обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень – в установах банків державного сектору та має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах; 
 • готує на погодження та затвердження навчальний план, річний план роботи, програми, проекти змін до Статуту;
 • приймає рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та контрактом, у тому числі розпоряджається в установленому порядку майном Ліцею, наданим в оперативне управління;
 • призначає на посаду, переводить на іншу посаду та звільняє з посади працівників Ліцею, визначає їхні посадові обов’язки, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності, а також вирішує інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства; 
 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, у відповідності з трудовим законодавством, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, створює належні умови для їх професійного зростання, підвищення фахового рівня;
 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 
 • визначає граничну чисельність працівників, затверджує штатний розпис Ліцею на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки,  за погодженням із  органом управління  – Департаментом освіти  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району   Полтавської області. 
 • розробляє проекти кошторисів Ліцею та затверджує їх у встановленому порядку; 
 • встановлює працівникам Ліцею розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат, приймає рішення про надання матеріальної допомоги, винагород, інших заохочувальних та компенсаційних виплат відповідно до чинного законодавства та умов колективного договору;
 • здійснює розподіл і перерозподіл педагогічного навантаження відповідно до вимог, встановлених законодавством;
 • контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в Ліцеї, ведення діловодства;
 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність; 
 • визначає  режим роботи закладу;
 • ініціює перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;
 • видає відповідно до своєї компетенції накази і контролює їх виконання; 
 • укладає колективний договір з працівниками відповідно до чинного законодавства;
 • укладає угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;
 • звертається до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу;
 • забезпечує розроблення та виконання стратегії розвитку Ліцею;
 • затверджує правила внутрішнього розпорядку Ліцею;
 • затверджує посадові інструкції працівників Ліцею;
 • організовує освітній процес та видачу документів про освіту;
 • затверджує освітню (освітні) програму (програми) закладу Ліцею відповідно до  Закону;
 • створює умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану; 
 • затверджує положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Ліцеї, забезпечує її створення та функціонування;
 • забезпечує розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;
 • контролює виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;
 • забезпечує здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників пошуку та використовування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • забезпечує  створення необхідних умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами; 
 • сприяє проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;
 • створює умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю Ліцею;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів громадського самоврядування в Ліцеї;
 • формує засади, створює умови, сприяє формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників Ліцею;
 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • створює в Ліцеї безпечне освітнє середовище, забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;
 • організовує та контролює організацію  харчування та  медичного обслуговуванню учнів відповідно до законодавства; 
 • забезпечує відкритість і прозорість діяльності Ліцею, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України “Про освіту”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про відкритість використання публічних коштів” та інших законів України;
 • здійснює зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;
 • організовує документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства; 
 • звітується щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку Ліцею;
 • зупиняє рішення органів громадського самоврядування Ліцею, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству та цьому Статуту;

Забезпечує створення у Ліцеї безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

 • з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
 • забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
 • повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в Ліцеї;
 • несе персональну відповідальність за результати діяльності закладу, виконання покладених на Ліцей завдань і здійснення ним своїх функцій;
 •  здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами Ліцею.

4.11. Директор Ліцею є головою педагогічної ради Ліцею.

4.12. Педагогічна рада Ліцею є основним постійно діючим колегіальним органом управління Ліцею. Робота педагогічної ради планується відповідно до потреб Ліцею. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. 

4.13. Педагогічна рада Ліцею:

 • схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи;
 • схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;
 • схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 • приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;
 • приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу освіти до її повноважень.

4.14. Рішення педагогічної ради Ліцею,  прийняті в межах її повноважень, вводяться  в дію наказами директора Ліцею.

4.15. Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд будь-які питання, пов’язані з освітнім процесом та діяльністю Ліцею.

4.16. У Ліцею можуть діяти: 

 • органи самоврядування працівників закладу освіти;
 • органи учнівського самоврядування;
 • органи батьківського самоврядування.
 • інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

4.17. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Ліцею є загальні збори (конференція) колективу Ліцею, які проводяться не менше як один раз на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу (їх органів самоврядування – за наявності).

4.18. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників освітнього закладу – зборами трудового колективу;
 • учнів освітнього закладу класними зборами;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів: від працівників освітнього закладу, учнів, батьків і представників громадськості. 

4.19. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

4.20. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради освітнього закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор освітнього закладу, засновник.

4.21. Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) колективу закладу освіти розміщується в закладі освіти та оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу освіти не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення.

4.22. На загальних зборах колективу Ліцею:

 • обирають голову Ради ліцею, визначають персональний склад Ради, встановлюють термін їх повноважень;
 • розглядають та схвалюють проект колективного договору;
 • затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;
 • обирають комісію з трудових спорів;
 • щороку заслуховують звіт керівника закладу освіти, оцінюють його діяльність і за результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти.

Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу освіти.

4.23. У період між загальними зборами (конференцією) діє Рада ліцею, діяльність якої регулюється Положенням про Раду.

4.24. Очолює Раду ліцею голова, який обирається зі складу Ради. 

Голова Ради може бути членом педагогічної ради. 

Головою Ради не можуть бути директор та його заступники.

4.24.1. Метою діяльності Ради є:

 • розробка стратегії діяльності освітнього закладу;
 • сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Ліцею та удосконалення освітнього процесу;
 • формування позитивного іміджу демократичного стилю управління закладом освіти;
 • розширення колективних форм управління Ліцеєм;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.

4.24.2. Основними завданнями Ради є:

 • підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних знань, пріоритетних напрямів розвитку закладу освіти та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в освітньому закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвиткові учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дії, що сприяли виконанню положень, чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та Ліцеєм з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

4.24.3. До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів  навчання, батьків і громадськості. Представництво в Раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) освітнього закладу. 

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

4.24.4. Рада Ліцею діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • академічної доброчесності;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

4.25. Рада працює за планом, що затверджується загальною конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Ліцею, Засновника, а також членами Ради.

4.26. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради. Рішення Ради, що не суперечать законодавству України та Статуту ліцею, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють та громадськості.

4.27. У разі незгоди адміністрації освітнього закладу з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Ліцею.

4.28. Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. 

Склад комісій і зміст їх роботи визначаються Радою. 

Члени Ради мають право виносити на рішення питання, що стосуються діяльності освітнього закладу, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масовим заходів. 

4.29. При Ліцеї створюється і діє   піклувальна рада.

4.30. Метою діяльності піклувальної ради Ліцею є сприяння вирішенню перспективних завдань розвитку навчального закладу, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

4.31. До складу піклувальної ради закладу освіти не можуть входити учні  та працівники  Ліцею. 

4.32. Персональний склад піклувальної ради Ліцею визначається рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району   Полтавської області.

4.33. Піклувальна рада Ліцею складається з 3-х осіб:

 • голови – представника Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району   Полтавської області;
 • заступника голови – депутата міської ради або його помічника (за згодою);
 • секретаря – представника громадськості ( за згодою).

4.34.  Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів управління закладом загальної середньої освіти з правом дорадчого голосу.

4.35. Піклувальна рада має право : 

 • брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;
 • сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
 • аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;
 • контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;
 • вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;
 • здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю.

Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної  ради;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організація з питань, віднесених до її повноважень.

4.36. Ліцей може мати власну символіку, гімн, прапор, форму тощо, що відображатиме специфіку освітнього процесу і створюватиме відповідний позитивний імідж освітнього закладу.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Правові засади володіння, користування і розпорядження майном закладів загальної середньої освіти визначаються Законом України “Про освіту”, Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими актами законодавства.

5.2. Матеріально-технічна база Ліцею включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, інше нерухоме  і рухоме майно,  інші активи, передбачені законодавством,  що перебуває в їх користуванні та забезпечує освітній процес закладу освіти.

Розпорядження майном закладу загальної середньої освіти здійснюється на правах, визначених Законом України «Про  освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту» та відповідно до норм, затверджених  власником.

5.3. Ліцей відповідно до  законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

Порядок, умови та форми набуття закладами освіти прав на землю визначаються Земельним кодексом України.

5.3. Майно Ліцею становлять основні фонди, оборотні засоби, кошти, а також інші цінності, вартість яких відображується у самостійному балансі Ліцею:

 • нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо;
 • майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав;
 • інші активи, передбачені законодавством.

5.4. Списання основних фондів, оборотних коштів та інших цінностей проводиться відповідно до норм діючого законодавства у порядку, встановленому Засновником . 

5.5. Майно Ліцею є комунальною власністю і передано йому в користування власником на правах оперативного управління.

5.6. Ліцей не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, без попередньої згоди  Власника.

5.7. Засновник здійснює контроль за використанням та збереженням закріпленого за Ліцеєм майна безпосередньо або через уповноважений орган управління закладом освіти, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність Ліцею.

5.8. Для здійснення освітньої роботи Ліцею може надаватися в користування або в оренду майно спортивних об’єктів, культурних, оздоровчих або інших відповідно до  законодавства.

5.9. Основні фонди, земельні ділянки та інше майно Ліцею не підлягають вилученню, приватизації, не можуть бути джерелом погашення податкового боргу.

VI. ФІНАНСОВО–ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

  6.1. Фінансово-господарська діяльність Ліцею здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про освіту, інших нормативно-правових актів та цього Статуту

  6.2. Фінансова автономія закладу загальної середньої освіти в частині використання бюджетних коштів передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених кошторисами обсягів, зокрема на:

 • формування структури закладу загальної середньої освіти та його штатного розпису;
 • оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників;
 • оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладів загальної середньої освіти;
 • оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;
 • укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод (господарських договорів) для забезпечення діяльності закладу освіти.

6.3. Фінансування Ліцею здійснюється з державного та місцевого бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України.

6.4. Іншими джерелами фінансування Ліцею можуть бути:

 • плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;
 • плата за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані на замовлення підприємств, установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб;
 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • гранти вітчизняних і міжнародних організацій;
 • добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

 Отримані із зазначених джерел кошти використовуються Ліцеєм відповідно до затвердженого кошторису.

 Одержання Ліцеєм власних надходжень не є підставою для зменшення обсягу його бюджетного фінансування.

6.5. Отримані Ліцеєм кошти повинні бути використані відповідно до його установчих документів, зокрема для організації та забезпечення його діяльності, та не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів, крім випадків, передбачених законом.

6.6. Фінансово-господарська Ліцею здійснюється на основі кошторису, що затверджується засновником з урахуванням пропозицій закладу загальної середньої освіти. 

6.7. Ліцей може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Директор Ліцею визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються закладом освіти, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.

6.8. Ліцей не може надавати (повністю чи частково) платні освітні послуги для досягнення його учнями результатів навчання (компетентностей), визначених державними стандартами.

6.9. Під час освітнього процесу Ліцею, що забезпечує досягнення результатів навчання, передбачених освітньою програмою закладу освіти, не можуть проводитися платні заходи чи надаватися платні послуги.                                 

6.10. Учні та їхні батьки можуть отримувати в Ліцеї платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах.

6.11. Ліцей має статус неприбуткової організації відповідно до чинного законодавства. Доходи (прибутки) Ліцею використовуються виключно для фінансування видатків на утримання навчального закладу, який є неприбутковою установою, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його Статутом.

Ліцей не може жодним чином розподіляти отримані доходи або їх частину серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 

6.12 Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять Ліцею у вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших надходжень, добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для провадження освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком.

6.13. Ліцей самостійно здійснює фінансові операції, забезпечує ведення фінансової документації, веде облік результатів своєї діяльності, використовуючи оперативний, бухгалтерський та статистичний облік:

 • укладає угоди з іншими суб’єктами господарської діяльності, набуває майнових та особистих немайнових прав, несе обов’язки, є особою, яка бере участь у справах, що розглядається в судах;
 • розпоряджається коштами, майном і матеріальними ресурсами Ліцею відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту, вчиняє інші дії, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Ліцею, які не заборонені законодавством України, в межах компетенції;
 • відкриває рахунки в установах Державної Казначейської служби та установах банків для обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень – в установах банків державного сектору;
 • відповідає за здійснення фінансово-господарської діяльності Ліцею;
 • складає статистичну, фінансову, бухгалтерську, податкову та освітню звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності закладу у визначеному законодавством порядку;
 • директор та головний бухгалтер Ліцею несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення й достовірність даних бухгалтерського обліку та звітності.

6.14. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Ліцеї визначається законодавством України, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України та органів місцевого самоврядування, яким підпорядкована Ліцей.

6.15. Штатний розпис Ліцею розробляється на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджується директором Ліцею за погодженням з Управлінням професійно-технічної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

6.16. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи не втручаються в фінансово-господарську діяльність Ліцею, таке втручання здійснюється виключно у межах та у спосіб, передбачений законодавством України.

6.17. Збитки, завдані Ліцею внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

VII. ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІЦЕЮ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

7.1. Ліцей має право:

укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою та закладами освіти інших держав, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

7.2. Міжнародна академічна мобільність учнів та педагогічних працівників реалізується шляхом їх участі у програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну учнів та/або педагогічних працівників.

7.3. Адміністрація Ліцею здійснює підбір і несе відповідальність за підготовку і оформлення працівників та учнів для направлення їх за кордон з метою обміном досвідом, участі у різних заходах, конкурсах, оглядах, змаганнях, фестивалях, олімпіадах та інше.

7.4. За умовами самостійного ведення фінансово-господарської діяльності Ліцей може в установленому порядку здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, укладати угоди від свого імені як в Україні, так і за її межами.

7.5. Навчальне обладнання, прилади, що надходять із-за кордону для Ліцею, проходять оформлення відповідно до чинного законодавства.

VІIІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕЮ

8.1. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти з питань забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти Державна служба якості освіти України та її територіальні органи, що діють в межах повноважень визначених чинним законодавством.

8.2. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань організації діяльності Ліцею  покладаються на Раду ліцею.

8.3. Контроль за статутною діяльністю та ефективним використанням майна, що є власністю територіальної громади міста Кременчука та Потоківського старостинського округу та закріплене за ліцеєм на праві оперативного управління, здійснюється Засновником, органом управління закладом освіти – Департаментом освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та управлінням професійно-технічної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району   Полтавської області, органами громадського самоврядування в межах компетенції.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЛІЦЕЮ

9.1. Припинення діяльності Ліцею здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади. 

9.2. Рішення про перепрофілювання Ліцею приймає його Засновник.

9.3. У випадку реорганізації Ліцею вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників. 

9.4. Ліквідація Ліцею здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником, а в разі припинення діяльності Ліцею за рішенням суду або відповідних органів державної влади – ліквідаційною комісією, яка призначена цими органами. 

9.5. Порядок і строки проведення ліквідації, а також термін для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію. 

9.6. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Ліцею. 

9.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Ліцеєм. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Ліцею і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Ліцею, що ліквідується. 

9.8. Претензії кредиторів до Ліцею, що ліквідується, задовольняються за рахунок його майна, якщо інше не передбачено законодавством України. 

9.9. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства. 

9.10. Працівникам Ліцею, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю. 

9.11. У разі припинення діяльності Ліцею (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Ліцею за рішенням Засновника передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, які мають таку саму мету діяльності, або зараховуються до доходу бюджету.

9.12. Ліцей є таким, що припинив свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної  особи.

Х. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством України, та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

Директор Н. БИКОВА

Прокрутити вгору