Робота з обдарованою молоддю

Робота з обдарованою молоддю у Кременчуцькому ліцеї №11

Загальні положення

Модернізація національної освіти в Україні визначила необхідність розвитку інтелектуального, творчого, духовного потенціалу українського народу, вихід вітчизняної науки й культури на світовий рівень. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема формування української національної розумової еліти.

Кременчуцький ліцей №11 – навчальний заклад пріоритетними завданнями якого є пошук і цілеспрямований відбір обдарованих дітей, створення освітнього поля та максимально комфортних умов для інтелектуального, творчого, духовного зростання кожної особистості, формування лідерської компетентності для життя в інноваційному суспільстві.

Робота з обдарованою молоддю на 2020–2025 роки у Кременчуцькому ліцеї №11 є продовженням Програми роботи з обдарованою молоддю на 2010–2020 роки, що розроблена на виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року №1016 і спрямована на створення сприятливих умов для виховання української національної розумової еліти з урахуванням потреб ХХІ століття.

Основна мета й завдання Програми

Саме тому метою програми є визначення стратегії й тактики, принципів, етапів, організаційно-структурних, соціально-психологічних, науково-методичних аспектів роботи з обдарованими дітьми; забезпечення фундаментальної освітньої підготовки, розвитку творчого, інтелектуального, духовного, лідерського та фізичного потенціалу обдарованої дитини.

Основними завданнями програми є:

 1. Створення ліцейної системи виявлення та відбору обдарованої молоді.
 2. Визначення стратегії щодо підтримки та напрямів роботи з обдарованою молоддю.
 3. Розроблення нових напрямів роботи з обдарованою молоддю шляхом створення науково-методологічного підґрунтя для розвитку ефективних систем виявлення, навчання і професійної орієнтації обдарованої молоді.
 4. Удосконалення нормативно-правової бази щодо організації та поліпшення науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю.
 5. Залучення обдарованої молоді до здобуття позашкільної освіти з метою задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій самореалізації, оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованою молоддю.
 6. Піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників.
 7. Координація діяльності науково-методичної ради, кафедр ліцею, громадських організацій з питань розвитку та підтримки роботи з обдарованою молоддю.
 8. Поглиблення міжнародного співробітництва у сфері нових педагогічних технологій навчання і виховання обдарованої молоді.

Робота з обдарованою молоддю здійснюється на основі застосування і поєднання основних принципів, що наводяться нижче.

Зокрема:

 • принцип фуркації (розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами, потребами, здібностями і нахилами).
 • Принцип варіативності й альтернативності ( освітніх програм, технологій навчання і навчально-методичного забезпечення);
 • Принцип наступності та неперервності (дошкільна освіта, початкова школа, 5–7, 8–9 допрофільні класи, ліцейні 10–11 );
 • Принцип гнучкості (змісту і форм організації роботи з обдарованими);
 • Принцип діагностико-прогностичної реалізованості (виявлення здібностей учнів з метою визначення царини їх обдарованості).

Очікувані результати:

У результаті реалізації програми буде:

 1. Створено ліцейну систему виявлення та відбору обдарованої молоді.
 2. Удосконалено нормативно-правову базу виявлення та розвитку обдарованої молоді.
 3. Покращено науково-методичне забезпечення педагогічних працівників для роботи з обдарованою молоддю.
 4. Розширено інформаційно-аналітичний банк даних «Обдарованість».
 5. Створено програму розвитку обдарованості в ліцеї.
 6. Модернізовано матеріально-технічну базу ліцею.
 7. Проведено роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду з проблем пошуку та розвитку обдарованої особистості.
 8. Налагоджено міжнародне співробітництво учителів та учнів із метою сприяння розвитку обдарованої особистості.
 9. Налагоджено співпрацю з різними установами, організаціями, фондами, громадськими об’єднаннями, що займаються питаннями обдарованої молоді, такими як Союз обдарованої молоді, тощо.
Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах бюджетних призначень, батьківських коштів.

Структура програми
№ п/пЗміст заходівТермін виконанняВиконавецьУзагальнення, контроль
І.Удосконалення нормативно-правової бази:
1.Поновити банк «Маршрути лідера в Кременчуці».2021 р.Маркевич В.А. спільно з науково-методичною радою ліцеюКонтроль за поповненням даних щороку (червень)
2.Із метою поліпшення кадрового забезпечення по роботі з обдарованою молоддю переглянути штатний розпис ліцею.Раз на рік (за потреби)Адміністрація ліцею спільно предметними кафедрамиРічний план роботи ліцею
3.Удосконалити нормативну базу (розглянути можливість збільшення премій для учнів) щодо створення системи матеріального заохочення для учнів, які стали переможцями (призерами) міських, обласних, всеукраїнських олімпіад та конкурсів.СіченьРада ліцеюРішення передати для реалізації батьківському комітету ліцею
ІІ.Поліпшення науково-методичного забезпечення педагогічних працівників
1.Створити та систематично поповнювати банк діагностичних методик для виявлення обдарованої молоді за віковими категоріями.2020–2022р.р.Ніконова Д.В., психолог ліцеюТематична папка «Діагностичні методики виявлення обдарованої молоді за віковими категоріями»
2.Оновити програми психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді за різними видами діяльності.2020–2021 н.р.Ніконова Д.В., психолог ліцею спільно з предметними кафедрами ліцеюЗатвердити на педагогічній раді у серпні 2021р.
3.Провести науково-практичні конференції з питань роботи з обдарованими дітьми.ПостійноМаркевич В.А., заступник директора з наукової роботиМатеріали конференцій
4.Провести конкурси авторських методичних і навчальних розробок і посібників з питань роботи з обдарованою молоддю, забезпечити їх упровадження.2020–2025р.Маркевич В.А., заступник директора з наукової роботи, Терещенко Т.І., заступник директора з методичної роботиРоботи переможців направити для друку в педагогічній пресі
5.Створити анотований каталог з питань роботи з обдарованою молоддю, постійно поповнювати його.До вересня 2021 р. Бібліотекарі ліцеюПрезентувати на нараді при директорі 1 раз на семестр.
6.Підготувати та видати збірники олімпіадних завдань із базових дисциплін2020–2022 р.р.Маркевич В.А. спільно з предметними кафедрами ліцеюДруковані збірники олімпіад них завдань
ІІІ.Виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку
1.Створити та систематично поповнювати банк даних обдарованих дітей «Лідер»2020–2025 р.р.Маркевич В.А., заступник директора з наукової роботи, Ніконова Д.В., психолог ліцеюПрезентація щорічно на науково-практичній конференції
2.Розробити систему раннього і поетапного виявлення обдарованих дітей у ліцеї.2021–2022 р.р.Маркевич В.А., заступник директора з наукової роботи, Ніконова Д..В., психолог ліцею
3.Провести щорічні свята честі (15 травня в день народження ліцею) за участю призерів олімпіад, конкурсів-захистів, турнірів, спартакіад, змагань.2020–2025 р.р.Маркевич В.А. спільно з предметними кафедрами ліцеюСценарії розробити та затвердити на НМР у березні
4.Забезпечити проведення ліцейного етапу Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, інтелектуальних ігор, турнірів і фестивалів2020–2025р.р.Маркевич В.А., Ключка М.В., Медведенко Н.Г.Висвітлення результатів у ліцейному журналі «Лідер»
5.Організувати роботу профільного табору для обдарованої молоді «Юний науковець»У червні 2020–2025р.р.Маркевич В.А., заступник директора з наукової роботи спільно з предметними кафедрами ліцеюЩорічний звіт про роботу табору (матеріали занять, інтелектуальних ігор, розважальних заходів, екскурсій)
6.Організувати профільну практику для ліцеїстів 10-х класів за авторською програмою «Школа без стін»У червні 2020–2025р.р.Маркевич В.А., заступник директора з наукової роботи спільно з предметними кафедрами ліцеюЗвітна конференція ліцеїстів у червні
ІV.Модернізація матеріально-технічної бази ліцею
1.Поповнити бібліотечний фонд навчально-методичними матеріалами для роботи з обдарованою молоддю2020–2025р.р.Рада ліцеюЗвіт на батьківській конференції
2.Модернізувати обладнання ліцею з метою створення умов для роботи з обдарованою молоддю2020–2025р.р.Рада ліцеюЗвіт на батьківській конференції
3.Провести роботу щодо зміцнення спортивної бази ліцею2020–2025р.р.Рада ліцею, кафедра фізичної культури, ОБЖ та ОЗВЗвіт на батьківській конференції
V.Кадрове забезпечення
1.Провести роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду з проблем пошуку та розвитку обдарованої особистості через призму лідерства.2020–2025р.р.Маркевич В.А., заступник директора з наукової роботи, Медведенко Н.Г., заступник директора з методичної роботиРобота школи «Шанс», науково-практичного, науково-психологічного семінарів
VI.Міжнародне співробітництво
1.Забезпечити участь обдарованої молоді в міжнародних проектах, програмах, науково-практичних конференціях, олімпіадах, змаганнях, конкурсах.2020–2050р.рМаркевич В.А., заступник директора з наукової роботи спільно з предметними кафедрами ліцеюВідповідні накази
2.Розширити співробітництво з міжнародними освітніми установами, фондами, організаціями.2020–2021р.рМаркевич В.А., заступник директора з наукової роботиСтворення нового веб-сайту ліцею
3.Сприяти участі педагогічних працівників у міжнародних програмах, науково-практичних конференціях.2020–2025р.р.Адміністрація ліцею
VІІ.Посилення соціального захисту обдарованої молоді
1.Розробити механізм адресної підтримки обдарованої молоді.2020–2022р.р.Рада ліцею
2.Організувати оздоровлення обдарованої молоді під час канікул2020–2025р.р.Маркевич В.А., Ключка М.В.., Медведенко Н.Г.Звіт про роботу ліцейних таборів
VІІІ.Співпраця з громадськими організаціями
1.Співпрацювати з органами місцевої влади, громадськими організаціями у сфері розвитку та підтримки обдарованості2020–2025р.р.Адміністрація ліцею
Прокрутити вгору